Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PRZYBOROWIE

Przedszkole działa na podstawie :

 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

 Orzeczenia o utworzeniu przedszkola , wydanego na podstawie art.5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 Nr 256 , poz. 2572 z późniejszymi zmianami) , wydanego przez Wójta Gminy Jeleśnia w dniu 01.09.2001 r.

 Statutu Przedszkola

Akta wykonawcze :

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. znowelizowanej Ustawą z 18.02.2000 r.
 Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 20.10.1989r.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. ( Dz. U nr 61 poz.624 z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 288 poz. 1487)

§ 1POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedszkole Publiczne w Przyborowie jest jednostką organizacyjną Gminy Jeleśnia.
Przedszkole jest zorganizowane i prowadzone przez Gminę Jeleśnia w
porozumieniu ze Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach. Nadzór
pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek będący własnością Urzędu Gminy w Przyborowie Nr 231.

3. Używana nazwa w pełnym brzmieniu:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
w Przyborowie
34-340 Jeleśnia, Przyborów 231
tel.(033) 86 39 412

4. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców imię przedszkolu nadaje Rada Gminy Jeleśni.

§ 2CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej 5 – godzinnej podstawy programowej, realizowanej w placówce codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
a) przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w
szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci .
Odpłatność za zajęcia dodatkowe uiszczają rodzice.

3. Celem przedszkola jest:
3.1. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa
oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju
3.2. Stymulowanie rozwoju wychowanka
3.3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych
ludzi i otaczającego świata
3.4. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicania oddziaływań
wychowawczych
3.5. Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej
3.6. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej
3.7. Umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej

4. Do zadań przedszkola należy:

4.1. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i
bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej
4.2. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz
wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną
4.3. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej
4.4. Integrowanie treści edukacyjnych
4.5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego
własnej inicjatywy
4.6. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka
4.7. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną
4.8. Zapewnienie opieki dzieciom tzw. specjalnej troski
4.9. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciu o
odrębne przepisy, zawarte z Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

5. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

5.1. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece nauczycielki, która dba o ich rozwój i opiekę
5.2. W grupie młodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczycielki,
która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi
5.3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy w poszczególnych
grupach, odbywają się na wyznaczonych terenach, ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci
5.4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki),
zapewniona jest opieka nauczycieli oraz osoby dorosłej (na każde 16 dzieci jedna osoba dorosła.

6. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie
przez rodziców i prawnych opiekunów obowiązku osobistego
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

6.1. Dzieci mogą być również odbierane przez pełnoletnią osobę, która może
zapewnić im pełne bezpieczeństwo, jest w stanie przyjąć całkowitą
odpowiedzialność prawną i posiada upoważnienie pisemne rodziców/
prawnych opiekunów, złożone wcześniej w przedszkolu
6.2. Wychowanek może być odebrany wcześniej, po uprzednim zgłoszeniu
faktu dyrektorowi lub nauczycielowi przedszkola. W takim przypadku
dziecko odbierane jest przez rodzica lub prawnego opiekuna
6.3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

§ 3ORGANY PRZEDSZKOLA

1. Organami przedszkola są:
1.1 Dyrektor Przedszkola
1.2 Rada Pedagogiczna
1.3 Rada Rodziców

2.1. Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu spośród
kandydatów posiadających kwalifikacje nauczyciela przedszkola i co
najmniej pięcioletni staż pracy.

2.2. Dyrektor przedszkola w szczególności:

a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
placówkę
b) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez placówkę
c) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą placówki oraz
reprezentuje ją na zewnątrz
d) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro-
zdrowotne
e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, podjęte w ramach
ich kompetencji
f) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli

g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki,
oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie
h) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych
i) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

k) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników placówki
l) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i
innym pracownikom przedszkola
m) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i
pozostałych pracowników przedszkola
n) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników przedszkola
o) w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców oraz rodzicami
p) innych, wynikających z obowiązujących przepisów .

3. Rada Pedagogiczna

3.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie
realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i
kształcenia
3.2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w placówce
3.3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem
doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek członków Rady
3.4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola
3.5. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się nie rzadziej niż 1 raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb
3.6. Termin zwołania Rady Pedagogicznej podawany jest na tydzień przed jej
posiedzeniem
3.7.Osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna wcześniej podać
zagadnienia do dyskusji na zaplanowanym posiedzeniu
3.8 Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
d) opiniowanie w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków
3.9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola i
przedstawia go Radzie Rodziców
3.10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu
prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora
3.11.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów
3.12.Zebrania Rad Pedagogicznych są protokołowane. Nauczyciele
zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dziecka i jego rodziny, a także nauczycieli i pracowników przedszkola
3.13.Rada Pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może
być sprzeczny ze statutem

4. Rada Rodziców

4.1. Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki
4.2. Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci
przez rodzinę i przedszkole
4.3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia
jakości pracy przedszkola i zaspokojenia potrzeb dzieci
4.4. Ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do
organu sprawującego nadzór nad przedszkolem
4.5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł
4.6. Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się w tajnym głosowaniu
na pierwszym ogólnym zebraniu organizacyjnym. Jedno dziecko może
reprezentować jeden rodzic.
4.7. Rada Rodziców powinna liczyć co najmniej 7 osób
4.8. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej pracy oraz wybiera
przewodniczącego
4.9. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane
4.10.W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem
doradczym dyrektor przedszkola
4.11.Do udziału w posiedzeniach Rada Rodziców może zaprosić inne osoby
z głosem doradczym

5. Organy przedszkola współdziałające ze sobą w następującym zakresie :

5.1. Dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych
szczegółowo w Statucie przedszkola
5.2. Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą
5.3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i
kształcenia dzieci
5.4. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami , udzielają rzetelnych
informacji na temat dziecka, jego zachowania, rozwoju, sukcesów i
niepowodzeń
5.5. Przedszkole organizuje dni otwarte dla rodziców 1 raz na kwartał
5.6. Zebrania z rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących lecz
nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym
5.7. Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy
przedszkola, uczestniczyć w jego tworzeniu, podejmować decyzje w
wyborze programu pracy, znać tematy i treści planów miesięcznych w
danym oddziale
5.8. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie
wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju oraz podnoszenie
jakości pracy placówki

6. Formy rozstrzygania sporów między organami przedszkola:

6.1. Spory między organami (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor
Przedszkola
6.2. Spory między dyrektorem, a innymi organami przedszkola rozstrzyga, w
zależności od sporu : organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 4ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
2. Przedszkole prowadzi dyżury w czasie przerw świątecznych w sytuacji, gdy liczba chętnych dzieci będzie wynosić co najmniej 20% ogólnej liczby dzieci.
3. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzanie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.
4. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala Organ Prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodziców i zatwierdzone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
5. W latach szkolnych 2011 - 2013 Przedszkole jest trzy - oddziałowe.
6. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola.
7. Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole
8. Arkusz organizacji pracy przedszkola określa czas pracy poszczególnych
oddziałów
a) Czas pracy przedszkola trwa od godziny 7.00 do 15.00.
b) Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut
9. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
a) w szczególnych przypadkach do przedszkola może być przyjęte
dziecko 2,5- letnie
10. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego,
może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym ukończy 8 lat.
11. W roku szkolnym 2011/2012, dzieci w wieku 5 i 6 lat obowiązane są
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 51. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 50.
2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.
3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci mieści się w ramach liczby miejsc, dyrektor nie powołuje Komisji kwalifikacyjnej.
4. Gdy ilość zgłoszeń dzieci jest większa niż liczba miejsc, dyrektor zwołuje Komisję kwalifikacyjną.
5. Powołana Komisja kwalifikacyjna składa się:
a) z przedstawiciela Rady Pedagogicznej - (1 osoba)
b) z przedstawiciela Rady Rodziców - (1 osoba)
c) z przedstawiciela Organu Prowadzącego - (1 osoba)
6. Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.
7. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa :
a) dzieci 5 i 6-cio letnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego
b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci
c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do
pracy, a także dzieci z rodzin zastępczych
d) dzieci matek i ojców pracujących zawodowo
8. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się według następującego harmonogramu:
e) od 01.03 – 31.03 – przedszkole wydaje i przyjmuje „karty zgłoszeń ” wypełniane przez rodziców
f) od 01.04 - 15.04 – Komisja kwalifikacyjna dokonuje przyjęć dzieci do przedszkola na najbliższy rok szkolny
g) od 16.04 - 30.04 – przedszkole wywiesza imienne listy dzieci przyjętych do przedszkola oraz informację dla rodziców dzieci nieprzyjętych.
9. Decyzja Komisji kwalifikacyjnej jest protokołowana , akta Komisji łącznie z Kartami zgłoszeń dzieci są przechowywane w kancelarii przedszkola
Protokół zawiera skład i listę obecności członków komisji oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

§1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku:
a) oddział I : 3 – 4-latki
b) oddział II : 4 – 5-latki
c) oddział III : 5 – 6-latki
2. Każdy oddział przedszkolny liczy do 25 dzieci i nie może tej liczby przekroczyć.
3. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:
3.1. Podstawę programową
3.2. Programy wychowania w przedszkolu, które na wniosek nauczyciela
dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola
4. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia, ustalony przez dyrektora i Radę Pedagogiczną.
5. Ramowy Rozkład Dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.
6. W przedszkolu prowadzona jest bezpłatna nauka religii w wymiarze dwóch jednostek zajęć przedszkolnych.

§ 71. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a) 2 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci
b) salę zajęć dodatkowych
c) salę rekreacyjną do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
d) kuchnię
e) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze
2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dziecka.
3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 8INNE POSTANOWIENIA

1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków .
2. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają rodzice bądź opiekunowie
3. Opłaty za wyżywienie kwitowane są na kwitariuszu wydawanym przez Organ Prowadzący dyrektorowi przedszkola (kwitariusz jest drukiem ścisłego zarachowania) i odprowadzane do Urzędu Gminy
3.1.Przedszkole przechowuje wykazy miesięcznych opłat w bieżącym roku
szkolnym.
4. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są do 12 - go każdego miesiąca.
5. Pobrane od rodziców opłaty za wyżywienie odprowadzane są do kasy Urzędu Gminy do 15 – go każdego miesiąca.
6. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora, pracownika administracyjnego oraz przez rodziców.
7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot opłaty za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności (kwota przechodzi na następny m-c).
8. Z żywienia korzystają również pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki oraz opłatę administracyjną , ustaloną przez Organ Prowadzący.
9. Za korzystanie z przedszkola pobierana jest od rodziców opłata z świadczenia dodatkowe, realizowane przez placówkę, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której wysokość reguluje uchwały Rady Gminy.
10. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

§ 9NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

1. W przedszkolu zatrudnia się:
a) dyrektora
b) nauczycieli
c) pracownika administracyjnego
d) pracowników obsługi
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. W przedszkolu, dyrektora, podczas jego nieobecności w placówce,
zastępuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 101. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci.
2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności oraz zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
4. W pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciel współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz dokumentowane obserwacje pedagogiczne – szczegóły określone są odrębnymi przepisami .
6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, wizytatora i Rady Pedagogicznej.
7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza go indywidualną opieką i dostosowuje metody oraz formy pracy do jego możliwości.
8. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych.
9. Realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 111. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.
2. Zakres zadań nauczycieli:
2.1. Nauczyciel przedszkola zapewnia wychowankom bezpośrednią i stałą
opiekę podczas pobytu w przedszkolu oraz poza terenem placówki.
2.2. Dziecko przebywa w przedszkolu pod stałą opieką nauczycieli w godzinach 7.00 – 16.00, w czasie określonym przez rodziców, zgodnie z podpisanymi umowami cywilno – prawnymi .
2.3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyjścia do przedszkola do momentu odebrania przez rodzica lub prawnego opiekuna.
2.4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać i odbierać dzieci w godzinach
7.00 – 16.00.
2.5. Opiekę w oddziale sprawuje nauczycielka, zgodnie z harmonogramem
zajęć.
2.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela), możliwe jest łączenie grup i powierzenie opieki jednemu nauczycielowi .
2.7. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć)
jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad dziećmi przejmie w tym czasie inny pracownik przedszkola.
2.8. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania obecności dziecka w sali podczas jego pobytu w przedszkolu.
2.9. Nauczyciel nie może wyprowadzać wychowanka poza teren sali, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.

3. Szczegółowe zadania pracowników administracyjno – obsługowych przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Zakres czynności opracowany jest dla każdego pracownika oddzielnie.

§ 121. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – edukacyjnego, uwzględniając zasady:
1. Zaspakajania potrzeb dziecka
2. Akceptacji takim, jakim jest
3. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
4. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
5. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
6. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym
pomocy
7. Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
8. Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może
się zwrócić
9. Badania i eksperymentowania
10. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego pod
względem bezpieczeństwa)
11. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
otoczenia
12. Wypoczynku, jeśli jest zmęczone
13. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również regulowania własnych potrzeb
14. Zdrowego jedzenia

§ 131. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego.

§ 141. Na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy :
a) dziecko bez zgłoszenia rodziców lub opiekunów nie uczęszcza do przedszkola przez okres 2 tygodni,
b) rodzice lub opiekunowie bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole.

§ 15ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

1. Przedszkole jest jednostką budżetową gminy Jeleśnia.
2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy , którego projekt przygotowuje dyrektor placówki z Radą Pedagogiczną .
3. Placówka gromadzi fundusze z dodatkowych źródeł (sponsorzy) .
4. Gospodarowanie środkami finansowymi Przedszkola określają odrębne przepisy .

§ 16POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Przy Przedszkolu mogą działać stowarzyszenia.

§ 171. Zmiany w Statucie Przedszkola wprowadza się Uchwałą Rady Pedagogicznej.
2. W celu lepszej czytelności statutu, wprowadza się jednolity tekst z ujętymi zmianami, po dokonaniu pięciu zmian.
3. Z treścią Statutu Przedszkola Publicznego w Przyborowie, nauczyciele oraz personel zapoznają się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, natomiast rodzice na zebraniu dla rodziców.
4. Statut Przedszkola zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2011/2012 z dnia 31.08.2011 r.
5. Statut Przedszkola, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną, wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA DO STATUTU
Przedszkola Publicznego w Przyborowie
na podstawie Uchwały Nr 5/2012/2013 Rady Pedagogicznej
z dnia 30.08.2012 r.


§ 1


Działając na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ), uchwala się, co następuje :

W Statucie Przedszkola Publicznego w Przyborowie, uchwalonym w dniu 31.08.2011 r. przez Radę Pedagogiczną, wprowadza się zmianę :

1. W § 4 pkt 11, otrzymuje brzmienie :

W latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014, dzieci w wieku 5 i 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne .

§ 2


Wprowadzona zmiana wchodzi w życie z dniem 01.09.2012 r.

Przedszkolowo.pl logo